Podmienky používania web stránky

Týmto dávam ja alebo môj zákonný zástupca (v prípade študentov mladších ako 18 rokov) podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov, ktoré poskytujem občianskemu združeniu LEAF. Poskytujem dobrovoľné údaje prostredníctvom registračného formuláru na talenthub.sk, vrátane prípadných fotografických alebo videozáznamov mojej osoby s tým, že tieto údaje a záznamy môžu byť spracovávané pre (i) ich zverejnenie a zdieľanie v rámci LEAF Alumni Club ostatným členom klubu za účelom prepájania účastníkov programov, a (ii) pre interné potreby za účelom zlepšenia programov LEAF, a (iii) za účelom vytvárania databázy talentovaných študentov pre potreby ďalšej spolupráce. Súhlasím tiež so zaslaním študentských noviniek a informačných e-mailov a zdieľaním mojich informácií s vedúcimi LEAF Alumni Club (executive board) za účelom vytvárania Alumni databázy a informovania o stretnutiach a pripravovaných akciách LEAF Alumni Club.

Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že LEAF môže moje údaje dlhodobo uchovávať a spracúvať, ako aj zverejniť v rámci LEAF Alumni Club a poskytovať tretím osobám, ktoré sú členmi tohto klubu. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania a zaniká len písomným odvolaním. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese LEAF, Karadžičova 16, 821 08 Bratislava.